O SPOLEČNOSTI

Zaměřujeme se na komplexně zabezpečené pobyty a speciální akce.

Rekreační, rekondiční, klimatické, turistické, sportovní, poznávací, lázeňské – wellness a speciální pobyty pro děti a mládež, deti s rodiči i prarodiči, pro dospělé v aktivním věku, pro seniory a důchodce, pro turisty, jednotlivce, skupiny a kolektivy.

 

Přednosti našich akcí:

komplexní zabezpečení a starostlivost o účastníky akce, využití jen osvědčených středisek a míst na základě našich zkušeností, serióznost cen a služeb, dotované poukazy (Dětský nadační fond Plzeň), kvalita a tradice je naší zárukou pro vás.

 

LÉČEBNÉ KLIMATICKÉ DOTOVANÉ POBYTY

Specializované klimatické pobyty ve vysokohorském prostředí slovenských Nízkých a Vysokých Tater připravujeme ve spolupráci a za laskavého přispění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Praha a Dětského nadačního fondu Plzeň. K uvedeným pobytům budou vydány podrobné informace zvlášť a tyto si můžete vyžádat v cestovní kanceláři. Dovolte, abychom na tomto místě velice poděkovali za finanční podporu a za dotace.

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI

SOCHOR.CZ s.r.o.

cestovní kancelář

O. Březiny 28

323 00 Plzeň

IČ: 64834026 DIČ: CZ64834026

Zapsána v OR, vedeném Ks v Plzni, odd. C, vl. 7563, dne 25.3.1996

Adresa kanceláře:

Slovanská třída 7, 326 00 Plzeň

 

KONTAKTY

Tel.: 377 227 143

Mob.:+420 724 122 827

email: info@sochor.cz

https://www.sochor.cz

……………………………………………………………………………………………………………………..

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH  ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI CK SOCHOR.CZ S.R.O.

Ochrana a zpracování osobních údajů se ode dne 25. května 2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Toto prohlášení obsahuje podrobnější informace související se zpracování Vašich osobních údajů při podnikatelské činnosti CK SOCHOR.CZ s.r.o.

Smyslem prohlášení je zejména informovat Vás, naše klienty, jaké osobní údaje o Vás při naší činnosti, v rámci nabízení, sjednávání, poskytování a správy služeb, zpracováváme, k jakým účelům, jakým způsobem a na základě jakých právních titulů tak činíme, kdo další může s Vaším souhlasem či bez něj zpracovávat Vaše osobní údaje, kde a jakým způsobem můžete o Vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Ochrana soukromí, osobních údajů našich klientů a informací o dalších fyzických osobách, u kterých zpracováváme osobní údaje, patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných pravidel.

 1. Správce osobních údajů

  Správcem Vašich osobních údajů je Cestovní kancelář SOCHOR.CZ s.r.o., Slovanská třída 7, 326 00 Plzeň, IČO: 64834026, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7563 (dále jen “TC” nebo “správce”).

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme

  S ohledem na činnost a správné fungování cestovní kanceláře se nevyhneme přijímání a zpracovávání osobních údajů našich klientů. Požadujeme od Vás jen ty údaje, které skutečně potřebujeme k organizaci a průběhu zájezdu. Podle druhu zájezdu se rozsah údajů může lišit. Maximální rozsah zpracovávaných údajů je: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, rodné číslo, pohlaví, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, údaje týkající se speciálních požadavků klienta na přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu.

 1. Účely zpracování osobních údajů

  Vámi poskytnuté údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu pro jeden nebo více účelů. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

   

  plnění smluvních a předsmluvních povinností, plnění zákonných povinností v souvislosti s poskytováním zájezdů. Údaje pro tyto účely poskytujete dobrovolně, bez jejich poskytnutí však nejsme schopni plnit uzavřenou smlouvu; zasílání obchodních sdělení, newsletterů a bulletinů, nabízení produktů a služeb. TC je na základě zákona o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn za účelem propagace svých produktů a služeb na Váš e-mail či telefonní číslo zasílat obchodní sdělení za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů a služeb obdobných těch, které Vám již byly poskytnuty. Máte právo takové využití svého elektronického kontaktu zdarma odmítnout, a to i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud jste původně toto již neodmítli. Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Uvedené osobní údaje budeme zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po dobu 2 let od jejího ukončení. Využití Vašich fotografií či videozáznamů v rámci propagačních materiálů TC, byl-li z Vaší strany udělen výslovný souhlas; ochrana našich oprávněných zájmů (vyřizování Vašich stížností či námitek, atd.). Poskytnutí těchto údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, údaje však potřebujeme zpracovávat pro řádné vyřízení stížnosti či námitky.

 1. Předávání osobních údajů třetím stranám

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou osobní údaje uvedené v bodě 2. v nezbytném rozsahu poskytnuty dodavatelům cestovní kanceláře zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům, zastupujícím agenturám v destinaci, pojišťovně, autopůjčovnám.

Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, osobní údaje zákazníka poskytujeme v nezbytném rozsahu příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotely) či v jiné třetí zemi (zejména letecké společnosti). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne správce na žádost zákazníka.

Osobní údaje jsou zpřístupněny také zaměstnancům správce. Naši zaměstnanci jsou za účelem zachování tajemství o Vašich osobních údajích smluvně vázáni k mlčenlivosti.

 1. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem. TC podnikl potřebná technická a bezpečnostní opatření v zájmu ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.

 1. Doba zpracovávání údajů

Jednotlivé kategorie Vašich osobních údajů jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy zpracováváme tyto osobní údaje po dobu trvání příslušné smlouvy a dále tři roky od jejího ukončení. Osobní údaje zpracovávané za účelem našich oprávněných zájmů zpracováváme pouze po dobu vyřizování Vašich stížností, námitek a jiných žádostí.

TC je za účelem plnění svých zákonných povinností vyplývajících ze zákona o dani z přidané hodnoty, povinen po níže uvedenou dobu uchovávat daňové doklady, které jsme Vám vystavili v souvislosti s poskytováním našich služeb a produktů. Tyto doklady obsahují Vaše identifikační a kontaktní údaje, a údaje o smluvním vztahu. Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období.

 1. Práva při zpracování osobních údajů

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte mj. následující práva:

Právo na přístup – můžete TC požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – můžete TC požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na výmaz – můžete TC požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (včetně profilování), které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně případného souvisejícího profilování.

Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu České republiky nebo Evropské unie, které se na nás vztahuje.

Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování – můžete TC požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.

Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.

Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat Vaše automatizovaně zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a které byly poskytnuty TC, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom Vám v tom bránili s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na odvolání souhlasu – máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat.

Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u TC pro účely přímého marketingu včetně případného souvisejícího profilování.

Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

 1. Dochází k profilování Vašich osobních údajů?

V rámci zpracování osobních údajů bude docházet k profilování, jehož předmětem bude cílení marketingových a obchodních sdělení. Cílem takového profilování je zajištění toho, aby Vám byly zasílány nabídky produktů TC či pozvání na akce pořádané TC, které budou pro Vás podle názoru TC vyhovující a zohledňující Vaše preference. K automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů však docházet nebude.